తెలుగు సాహిత్యం పైన చలం ప్రభావం!

చలం వల్ల తెలుగు సాహిత్యం లోను రచయతల్లోను వ్యక్తుల జీవితాల్లోను ఏం మార్పులు జరిగాయో అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ ఒక్క పేరా చాలు.
ఈ పేరా రంగనాయకమ్మ  గారి చలం సాహిత్యం నుండి తీసుకోబడింది.