తెలుగు సాహిత్యం పైన చలం ప్రభావం! (Influence Of Chalam On Telugu Literature)

1 min read
చలం వల్ల తెలుగు సాహిత్యం లోను రచయతల్లోను వ్యక్తుల జీవితాల్లోను ఏం మార్పులు జరిగాయో అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ ఒక్క పేరా చాలు.
ఈ పేరా రంగనాయకమ్మ  గారి చలం సాహిత్యం నుండి తీసుకోబడింది. 
Tags: chalam | ranganayakamma | telugu

I am Chillar Anand. I daydream a lot and write about the things that interest me here. You can read more about this blog here.

See all articles

RSS Feed for the blog

Edit this page